Kategorie: Veranstaltung Stühlinger Neujahrsempfang 2020

Stüh­lin­ger Neu­jahrs­emp­fang 2020


12. Janu­ar 2020


Neu­jahrs­emp­fang der SPD Stüh­lin­ger mit

  • Rita Schwar­zelühr-Sut­ter, Staats­se­kre­tä­rin im Bun­des­um­welt­mi­nis­te­ri­um, MdB
  • Gabi Rolland, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te
  • Julia Söh­ne, Vor­sit­zen­de SPD/­Kul­tur­lis­te-Gemein­de­rats­frak­ti­on

Musi­ka­li­sche Umrah­mung: Mike Schwei­zer

Guntramstraße 15
Freiburg,

Kom­plet­ten Kalen­der ansehen