Europapolitische Kundgebung mit Katarina Barley

Euro­pa­po­li­ti­sche Kund­ge­bung mit Kata­ri­na Barley